Archive for the Lý thuyết xây dựng category

admin

Khái niệm về đánh giá tác động môi trường

Lý thuyết xây dựng
Khái niệm về đánh giá tác động môi trường

Theo Luật Bảo vệ môi trường của Nước CHXHCN Việt Nam, đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là “Quá trình phân tích, đánh giá, dự báo ảnh hưởng đến môi trường của các dự án, quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình […]

Read more
admin

Ô nhiễm môi trường do hoạt động của nhà máy gạch

Lý thuyết xây dựng
Ô nhiễm môi trường do hoạt động của nhà máy gạch

Sơ đồ chung quá trình sản xuất gạch bao gồm các bước nêu trên hình 2.1 sau đây.a) Nguồn nguyên liệuNguồn nguyên liệu sản xuất là đất sét dẻo được khai thác từ các thửa bèn cạnh. Phương pháp khai thác là dùng máy ủi, ủi gọn lớp đâ’t màu, lớp đất phủ trên mặt, […]

Read more
admin

Ô nhiễm môi trường do hoạt động của nhà máy xi măng

Lý thuyết xây dựng
Ô nhiễm môi trường do hoạt động của nhà máy xi măng

Các cơ sở sản xuất vật liệu và cấu kiện xây dựng gồm các nhà máy ximăng, nhà máy gạch, nhà máy gạch ốp lát, nhà máy sản xuất tấm lọp, nhà máy sứ vệ sinh, nhà máy kính xây dựng, nhà máy cơ khí xây dựng… Trong đó các nhà máy xi măng và […]

Read more
admin

Bảo vệ môi trường trong hoạt động xây dựng

Lý thuyết xây dựng

hoạt động xây dựng tạo nên những tác động tiêu cực đối với môi trường như đã nêu. Quá trình xây dựng tuy diễn ra trong một thời gian nhất định nhưng nó gây nên ô nhiễm môi trường với cường độ lớn. Điều 40 của Luật Bảo vệ môi trường 2005 quy định về […]

Read more
admin

Các tác động tiêu cực khác đối với môi trường trong quá trình thi công xây dựng

Lý thuyết xây dựng
Các tác động tiêu cực khác đối với môi trường trong quá trình thi công xây dựng

 Các tác động tiêu cực khác đỏi vói mỏi trường trong quá trình thi công xây dựnga) Đối với giao thôngTrong quá trình thi công và vận chuyên máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, ống, cống vào nơi thi công xây dựng, nơi đường hẹp, người đông có thể gây ách tắc giao thông. […]

Read more
admin

Xây dựng và vận hành tác động mạnh đến môi trường nước.

Lý thuyết xây dựng

Các hoạt động xây dựng và vận hành công trình sẽ làm cho môi trường đất khu vực dự án biến đổi. Các công trường xây dựng sẽ ảnh hưởng rõ rệt đến đất đai trong khu vực và vùng xung quanh. Vùng đất đá bị bóc lên, bãi tập kết vật liệu xây dựng… […]

Read more
admin

Ô nhiễm môi trường khí và tiếng ồn

Lý thuyết xây dựng
Ô nhiễm môi trường khí và tiếng ồn

Khi thi công xây dựng, các hoạt động này sẽ tác động đến môi trường không khí như sau: Trong công tác thi công, bụi, khí thải, tiếng ồn sinh ra từ các công đoạn sau:– Công tác đất đá;– Vận chuyển và bốc dỡ nguyên vật liệu xây dựng;– Kho chứa nguyên vật liệu […]

Read more
admin

Luật bảo vệ môi trường và khung pháp lý để bảo vệ môi trường phát triển bển vững

Lý thuyết xây dựng
Luật bảo vệ môi trường và khung pháp lý để bảo vệ môi trường phát triển bển vững

Luật môi trường là văn bản pháp lý quan trọng nhất của quốc gia trong công tác quản lý môi trường. Mỗi quốc gia đều có những cách riêng để hình thành luật môi trường của mình. Ở nhiều nước có các luật môi trường riêng cho từng thành phần môi trường. Ví dụ ở […]

Read more
admin

Những tiếp cận đối với phát triển bền vững

Lý thuyết xây dựng
Những tiếp cận đối với phát triển bền vững

a) Tiếp cận mang tính đạo đức:– Dựa trên định luật Pareto về sự cải thiện tối ưu. Đó là đòi hỏi sao cho “khi phát triển ít nhất là có một người có cuộc sống khá lên nhưng không ai bị tồi đi”.– Đề cập đến nguyên tắc đền bù do tổn hại môi […]

Read more
admin

Môi trường và các tiêu chí phát triển bền vững

Lý thuyết xây dựng
Môi trường và các tiêu chí phát triển bền vững

Để so sánh, nhận xét, đánh giá mức độ phát triển bền vững có thể sử dụng một số tiêu chí mang tính định lượng. Các tiêu chí này được phân thành các nhóm chỉ tiêu:1) Tiêu chí đo lường chất lượng cuộc sống: Đó là chỉ tiêu phát triển con người, bao gồm:• Thu […]

Read more