Archive for the bảo vệ môi trường đất tag

admin

Bảo vệ môi trường đất bằng cách thu gom và xử lý chất thải

Lý thuyết xây dựng
Bảo vệ môi trường đất bằng cách thu gom và xử lý chất thải

Đối với chất thải lỏng Phải thực hiện đầy đủ 3 giai đoạn xử lý: xử lý sơ bộ, xử lý tập trung và xử lý triệt để. Đối với chất thải rắn Cần thu gom và xử lý triệt để chất thải rắn. Quản lý chất thải rắn là một quá trình tổng hợp, […]

Read more
admin

Sử dụng họp lý và nâng cao hiệu quả trong sử dụng các chất hoá học cho mục đích nống – lâm nghiệp

Lý thuyết xây dựng

Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM-Intergreted Pest Management) là dùng biện pháp tổng hợp để phòng trừ dịch hại. Đây là một biện pháp để bảo vệ môi trường nói chung và môi trường đất nói riêng. Các biện pháp cụ thể là:– Cấy, trồng đúng thời vụ. Cấy trồng đúng thời vụ là […]

Read more
admin

Các biện pháp bảo vệ môi trường đât

Lý thuyết xây dựng
Các biện pháp bảo vệ môi trường đât

 Định hướng chiến lượcSử dụng đất hợp lý là một yếu tố quan trọng trong việc hợp thành chiến lược bảo vệ môi trường đất và phát triển bền vững.Những định hướng trong khai thác, sử dụng đất của Nhà nước Việt Nam đến năm 2010: Cơ bản phủ xanh đất trống đồi núi trọc, […]

Read more
admin

Các tác nhân gây ô nhiễm đất

Lý thuyết xây dựng
Các tác nhân gây ô nhiễm đất

a) Cúc tác nhân hóa họcÒ nhiễm đất do sử dụng phân bón hoá học và các chất kích thích sinh trưởng.Người ta ước tính chỉ có khoảng 50% Nitơ trong phân bón đưa vào đất được cây trồng sử dụng, lượng còn lại là nguồn gây

Read more
admin

Ảnh hưởng của hoạt động xây dựng với môi trường đất

Lý thuyết xây dựng
Ảnh hưởng của hoạt động xây dựng với môi trường đất

a) Ánh hưởng của quá trình xây dựngNhũng ảnh hưởng đến môi trường đất chủ yếu là do việc sử dụng phân bón trong nông nghiệp, sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật, do các hoạt động sản xuất công nghiệp, tiếu thủ công nghiệp và do ảnh hưởng không nhỏ của các hoạt […]

Read more
admin