Archive for the ô nhiễm tag

admin

Các biện pháp bảo vệ môi trường cảnh quan

Lý thuyết xây dựng
Các biện pháp bảo vệ môi trường cảnh quan

Môi trường đất và cảnh quan là một bộ phận của môi trường sinh thái. Bảo vệ môi trường cảnh quan cũng chính là bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững.Môi trường cảnh quan mà con người đang sống là một môi trường nhân văn, một môi trường vì cuộc sống […]

Read more
admin

Nguồn gốc và tác nhân gây ô nhiẻm môi trường cảnh quan

Lý thuyết xây dựng
Nguồn gốc và tác nhân gây ô nhiẻm môi trường cảnh quan

Những tác nhân tạo nên sự thay đổi môi trường đất và cảnh quan rất khác nhau bao gồm tác động của môi trường tự nhiên và tác động của con người.Những tác động của tự nhiên làm thay đổi cấu tạo các lớp địa tầng của vỏ trái đất để hình thành núi sông […]

Read more
admin

Khái niệm về “môi trường cảnh quan”

Lý thuyết xây dựng
Khái niệm về “môi trường cảnh quan”

môi trường đất và cảnh quan là một bộ phận của môi trường sinh thái. Hạn chế những ảnh hưởng của các hoạt động xây dựng làm

Read more
admin

Bảo vệ môi trường đất bằng cách thu gom và xử lý chất thải

Lý thuyết xây dựng
Bảo vệ môi trường đất bằng cách thu gom và xử lý chất thải

Đối với chất thải lỏng Phải thực hiện đầy đủ 3 giai đoạn xử lý: xử lý sơ bộ, xử lý tập trung và xử lý triệt để. Đối với chất thải rắn Cần thu gom và xử lý triệt để chất thải rắn. Quản lý chất thải rắn là một quá trình tổng hợp, […]

Read more
admin

Sử dụng họp lý và nâng cao hiệu quả trong sử dụng các chất hoá học cho mục đích nống – lâm nghiệp

Lý thuyết xây dựng

Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM-Intergreted Pest Management) là dùng biện pháp tổng hợp để phòng trừ dịch hại. Đây là một biện pháp để bảo vệ môi trường nói chung và môi trường đất nói riêng. Các biện pháp cụ thể là:– Cấy, trồng đúng thời vụ. Cấy trồng đúng thời vụ là […]

Read more
admin

Các biện pháp bảo vệ môi trường đât

Lý thuyết xây dựng
Các biện pháp bảo vệ môi trường đât

 Định hướng chiến lượcSử dụng đất hợp lý là một yếu tố quan trọng trong việc hợp thành chiến lược bảo vệ môi trường đất và phát triển bền vững.Những định hướng trong khai thác, sử dụng đất của Nhà nước Việt Nam đến năm 2010: Cơ bản phủ xanh đất trống đồi núi trọc, […]

Read more
admin

Các tác nhân gây ô nhiễm đất

Lý thuyết xây dựng
Các tác nhân gây ô nhiễm đất

a) Cúc tác nhân hóa họcÒ nhiễm đất do sử dụng phân bón hoá học và các chất kích thích sinh trưởng.Người ta ước tính chỉ có khoảng 50% Nitơ trong phân bón đưa vào đất được cây trồng sử dụng, lượng còn lại là nguồn gây

Read more
admin

Ảnh hưởng của hoạt động xây dựng với môi trường đất

Lý thuyết xây dựng
Ảnh hưởng của hoạt động xây dựng với môi trường đất

a) Ánh hưởng của quá trình xây dựngNhũng ảnh hưởng đến môi trường đất chủ yếu là do việc sử dụng phân bón trong nông nghiệp, sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật, do các hoạt động sản xuất công nghiệp, tiếu thủ công nghiệp và do ảnh hưởng không nhỏ của các hoạt […]

Read more
admin
admin

Các phương pháp cưỡng bức đê làm giàu ô xy cho sông hồ

Lý thuyết xây dựng
Các phương pháp cưỡng bức đê làm giàu ô xy cho sông hồ

Ý nghĩa quá trình làm giàu oxy cho sông hồQuá trình tự làm sạch, một trong những yếu tố quan trọng nhất hình thành chất lượng nước, được diễn ra hiệu quả khi có đầy đủ oxy. Mục đích của biện pháp làm thoáng nhân tạo cho sông hồ là tăng cường quá trình tự […]

Read more