Giới hạn tôi đa cho phép của bụi và các chất vô cơ trong khí thải công nghiệp

Giới hạn cho phép chất thải chí có ý nghĩa bổ xung, cần có để kiểm tra các chất thải của các xí nghiệp và khi đăng kiểm trực tiếp các nguồn gây ô nhiễm. Tiêu chuẩn nồng độ cho phép chất độc hại trong không khí xung quanh vẫn là tiêu chuẩn cơ bản.
Người ta xác định trị số giới hạn cho phép chất thải chung của một xí nghiệp hay tổ hợp sản xuất bằng cách cộng tất cả các trị số giới hạn cho phép chất thải độc hại đối với từng nguồn thải.

Giới hạn tôi đa cho phép của bụi và các chất vô cơ trong khí thải công nghiệp  1

Đối với các nguồn thải nhỏ lẻ và ở gần nhau thì giới hạn cho phép chất thải của chúng được tính bằng tổng trị số giới hạn cho phép của từng chất thải.
Để có thể kiểm soát được các nguồn thải ô nhiễm, mỗi cụm công nghiệp, xí nghiệp hay nguồn thải cần phải có bản kê khai đăng ký, trong đó ghi rõ đặc tính, chất lượng và số lượng chất thải, giải pháp kỹ thuật xử lý khí thải, các biện pháp cải tiến công nghệ sản xuất và tổ chức quản lý và kế hoạch monitoring môi trường.

Nồng độ tôi đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh (mg/m3):

Giới hạn tôi đa cho phép của bụi và các chất vô cơ trong khí thải công nghiệp  1