Hệ thống quản lý chất thải rắn đô thị

Các phần tử cơ bản của hệ thống quản lý chất thải được thể hiện như hình 6.3.
Phân loại, liãi giữ, xử lý và vận chuyển chất thải tại nguồn: Phân loại chất thải tại nguồn để tách riêng những chất thải có thể tái sử dụng, tái chế và phàn loại chất thải nguy hiểm. Lưu giữ chất thải tại nguồn liên quan tới các thùng đựng rác ở nơi phát sinh rác. Xử lý chất thải tại nguồn là các quá trình ép chất thải và làm phân hữu cơ tại nguồn. Vận chuyển chất thải tại nguồn là mang thùng rác đổ vào nơi thu gom.
Thu gom chất thải: Thu gom chất thải và các vật liệu tái chế và vận chuyển chúng đến các cơ sở tái chế hoặc xử lý hoặc tới trạm trung chuyển. Giá thành thu gom chất thải phụ thuộc vào số contennơ và tần suất thu gom, thường chiếm khoảng 50% giá quản lý chất thải đô thị.
Vận chuyển chất thải rắn: từ thiết bị thu gom nhỏ tới thiết bị thu gom lớn và từ trạm trung chuyển tới các cơ sở chế biến hoặc chôn lấp.
Xử lý chất thải rắn đô thị:
Khi lựa chọn các phương pháp xử lý chất thải rắn cần xem xét các yếu tố sau:
1. Thành phần tính chất chất thải rắn
• Thành phần tính chất chất thải rắn sinh hoạt
• Thành phần tính chất chất thải rắn công nghiệp
2. Số lượng chất thải rắn.
3. Khả năng thu hồi sản phẩm và năng lượng.
4. Yêu cầu bảo vệ môi trường.
Các phương pháp xử lý và tiêu huỷ rác thải đô thị:
– Phương pháp chôn lấp, san ủi (Sanitary landfills);
– Phương pháp ủ sinh học trong các nhà máy chế biến rác thải thành phân vi sinh (Composting);
– Phương pháp đốt cháy (Incineration);
– Phương pháp đốt – chưng (Incineration – Pyrolysis)
Chôn lấp chất thải tại bãi chôn lấp hợp vệ sinh: Chôn lấp các chất thải không còn giá trị sử dụng, các chất thải sau các quá trình tái chế, làm phân hữu cơ và tro của lò đốt…

Hệ thống quản lý chất thải rắn đô thị 1

Hình 6.3: Nliững thành phần chức năng cùa một hệ thống quản lý chất thải rắn đô thị