Khái niệm về đánh giá tác động môi trường

Theo Luật Bảo vệ môi trường của Nước CHXHCN Việt Nam, đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là “Quá trình phân tích, đánh giá, dự báo ảnh hưởng đến môi trường của các dự án, quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình kinh tế, khoa học kỹ thuật, y tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng và các công trình khác, đề xuất các giải pháp thích hợp về bảo vệ môi trường”. Như vậy đối với một dự án đầu tư xây dựng, ĐTM là quá trình nghiên cứu để nhìn trước những ảnh hưởng và hậu quả mà nó mang lại đối với môi trường để tì đấy để xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và vận hành dự án một cách bền vững và có hỉệu quả.
Đánh giá tác động môi trường là công cụ quản lý giúp cho các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền:
Xác định tính khả thi của dự án phát triển kinh tế xã hội;
– Giảm tối thiểu những hậu quả có hại của dự án; 
– Nâng cao lợi ích và khả năng khai thác của dự án.
ĐTM được xem giống như một luận chứng kinh tế – kỹ thuật hoặc như một nghiên cứu khả thi về lĩnh vực môi trường trong dự án. Những đánh giá này sẽ làm cơ sở khoa học, căn cứ để thiết kế xây dựng các công trình vừa đảm bảo hiệu quả kinh tế – xã hội vừa phải đảm bảo môi trường.
ĐTM tập trung vào các vấn đề hoặc những hạn chế của tài nguyên thiên nhiên có thể ảnh hưởng tới tính khả thi của dự án, cùng những tác động có lợi và bất lợi đối với con người, tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Trên cơ sở dự kiến những tác động, đề ra các biện pháp phòng tránh, khắc phục hoặc hạn chế những hậu quả và tác động xấu, phù hợp với những quy định cuả pháp luật về môi trường. Kết quả của việc nghiên cứu ĐTM sẽ được trình bày trong một báo cáo gọi là báo cáo đánh giá tác động môi trường. Báo cáo này được một cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền thẩm định phê duyệt. Chí sau khi báo cáo ĐTM được phê duyệt thì dự án đầu tư mới được phép triển khai.

 Khái niệm về đánh giá tác động môi trường 1

ĐTM là một trong những công cụ có hiệu quả để bảo vệ môi trường, đảm bảo cho phát triển kinh tế – xã hội bền vững. ĐTM là công cụ đê thực hiện chính sách, chiến lược, thực thi luật pháp, quy định, làm cho kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội mang tính phát triển bền vững. Mặt khác, ĐTM chỉ có thể tiến hành một cách có hiệu quả với sự có mặt và hố trợ của các công cụ quản lý môi trường khác như: chính sách, chiến lược, quy hoạch, kiểm toán, quan trắc, nghiên cứu khoa học, quản lý tai biến… vể môi trường. Chính sách, chiến lược, luật pháp, quy định là chuẩn và đánh giá cơ sở dữ liệu, kiểm toán môi trường là tư liệu gốc cho dự báo và phàn tích tình hình môi trường; quản lý tai biến là một trong những hướng quan trọng về xử lý tác động môi trường; nghiên cứu khoa học và công nghệ là cơ sở của bản thân việc đánh giá và đề xuất biện pháp phòng tránh, khắc phục các tác động tiêu cực.

 Khái niệm về đánh giá tác động môi trường 1

 

Như vậy, báo cáo ĐTM là một trong những công cụ cần thiết, xem xét các khía cạnh kinh tế – xã hội – môi trường của dự án phát triển kinh tế xã hội một cách tổng thể, làm cơ sở cho các cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan chủ quản quyết định cho phép thực hiện hoặc thực hiện dự án. Báo cáo ĐTM giúp cho chủ dự án, các nhà đầu tư hoàn thiện các mục tiêu và hạn chế được những hậu quả bất lợi trước mắt cũng như lâu dài của dự án. Quá trình thực hiện dự án sẽ diên ra song song với quá trình ĐTM.