Kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường nước

 Điều kiện vệ sinh khi xả nước thải vào nguồn
Nước mặt trong trạng thái tự nhiên rất đa dạng về thành phần hoá học, về sự phân bố các chất hữu cơ, chất vô cơ và vi sinh vật. Đặc điểm này cùng với các yếu tố khí hậu thuỷ văn tạo nên sự hình thành hệ thống thuỷ sinh vật đặc trưng cho các vùng sinh thái. Dưới tác động của con người, thành phần và tính chất của nước thiên nhiên có thê bị thay đổi, dẫn đến sự mất cân bằng của hệ sinh thái.
Đê đảm bảo chất lượng nước theo yêu cầu sử dụng, người ta chia nguồn nước theo hai nhóm sử dụng chính:
– Nguồn nước loại A phục vụ cho mục đích làm nguồn cung cấp nước ăn uống và sinh hoạt;
– Nguồn nước loại B phục vụ cho các mục đích sản xuất hoặc vui chơi giải trí… 

Kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường nước 1

Các biện pháp kiêm soát ỏ nhiễm mỏi trường nước
Để bảo vệ nguồn nước có hiệu quả, tất cả các tính toán kiểm tra các chỉ tiêu môi trường của nguồn nước phải được thực hiện trong điều kiện xáo trộn nước thải với nước nguồn yếu nhất. Nếu trong trường hợp này, chất lượng nước nguồn đảm bảo thì trong các trường hợp khác, với mức độ tự làm sạch cao hon, chất lượng nước chắc chắn sẽ đảm bảo yêu cầu sử dụng. Đối với sông suối, điểm kiêm tra thường ở hạ du miệng xả nước thải và trước điểm lấy nước sử dụng là 500 đến 1000m. Trường hợp nguồn nước mặt sử dụng nuôi cá, điểm kiểm tra cách cống xả nước thải 500 m (đối với sông lớn) hoặc ngay tại cống. Đối với hồ, hồ chứa nước và biên ven bờ, do dòng chảy luôn thay đổi, điểm kiểm tra cách cống xả nước thải 1000m (đối với hồ) và 300m (đối với biển) về mọi hướng.

Cấp nước tuần hoàn và sử dụng lại nước
a) Hệ thống cấp nước tuần hoàn
Đày là quá trình dùng lại nước thải sau khi xử lý. Các loại nước thải quy ước sạch thường được xử lý sơ bộ, sau đó dùng lại trong hệ thống cấp nước tuần hoàn. Nước cấp 
bổ sung thêm bù vào phần nước hao hụt trong quá trình sản xuất và để giảm hàm lượng muối hoà tan do bay hơi nước trong quá trình làm nguội và giải nhiệt.