Kiểm toán nguồn thải

Trong công tác kiểm toán nguồn thải, chúng ta cần phải xác định loại nguồn thải kích thước hình học của nguồn thải và các tham số khác của nguồn thải như lượng thải chất độc hại vào khí quyển trong một đon vị thời gian, lưu lượng khí thải, nhiệt độ, vận tốc của luồng khí thải V.V…. Thông thường lượng chất độc hại thải vào khí quyển có thể xác định từ lượng nhiên liệu và nguyên liệu tiêu hao trong quá trình sản xuất bằng phương pháp cân bằng vật chất và cân bằng nhiệt động học.
Để kiểm toán nguồn thải chất độc hại người ta thường tính toán lượng thải theo các công thức có liên quan tới loại và lượng nhiên liệu đốt.
Lượng thải khí S02 được tính theo công thức:
MSO2 = 20.B.S , kg/h (3.24)
Trong đó:
B – lượng nhiên liệu đốt (tấn/h);
s – hàm lượng của lưu huỳnh trong nhiên liệu.
Lượng bụi thải từ nguồn thải có thể được tính theo công thức đơn giản như sau:
Mb = aA.B. (1 – r\ ), kg/h (3.25)
Trong đó:
A – độ tro của nhiên liệu;
r| – hiệu suất của bộ lọc bụi %;
a – tỷ lệ phần bụi mang theo vào đường dẫn ra ống khói, khi đốt than a = 70 – 80%, khi đốt nhiên liệu lỏng thì thải tro bụi không đáng kể.
Đối với dầu FO lấy s = 2,9%, A = 0,1%, còn s = 0,5% và A = 22% với than cám Quảng Ninh.
Lượng thải khí co vào khí quyển phụ thuộc vào loại than, lượng than đốt cháy và lưu lượng không khí thổi vào lò đốt. Lượng thải khí co có thể tính gần đúng theo công thức sau:
Mco = (0,08 0,12).0,00239.B.AC, kg/h (3.26)
Trong đó:
Ac – hàm lượng cácbon trong nhiên liệu, c = 85% khi đốt dầu FO, c = 62,8% khi đốt than cám Quảng Ninh.
Lượng thải khí CO-, ở các nhà máy nhiệt điện và các lò đốt khá lớn thường diễn ra quá trình đốt cháy hoàn toàn nhiên liệu và được tính theo công thức:
Mcơ2 =3,67.B.Ac,kg/h (3.27)
Ac – hàm lượng cácbon lấy c = 62,8% trong than cám Quảng Ninh, c = 85% với dầu FO.
Năm 1973 Detri đã cho biết các phòng đốt rác thải ra khí CO-, từ 10 – 25 kg/tấn, thải ra khí anđêhyt từ 3 – 30 kg/tấn. Khi đốt rác còn thải ra khí amôniăc là 1,4 kg/tấn và axít hữu cơ là 0,3 kg/tấn rác.
Trong các ngành công nghiệp còn thải ra nhiều chất độc hại riêng biệt. Có thể xác định các chất thải này trên cơ sở cân bằng của từng chất theo quá trình công nghệ vào đặc điểm của nguồn thải.
Một phương pháp khá đơn giản để kiểm toán nguồn thải là phương pháp hệ số thải của WHO. Hệ số thải là tỷ lệ lượng thải chất ô nhiễm (kg/h, g/s) trên lượng nhiên liệu tiêu hao (tấn/h, kg/s) hoặc trên đơn vị sản phẩm của nhà máy.

Kiểm toán nguồn thải 1

Hệ sô thải chất ô nhiễm của nha máy nhiệt điện đốt than

Kiểm toán nguồn thải 1

Hệ sô thải chất ô nhiễm đốt dầu

Kiểm toán nguồn thải 1

Hệ số ô nhiêm không khí của các loại xe