Môi trường và các tiêu chí phát triển bền vững

Để so sánh, nhận xét, đánh giá mức độ phát triển bền vững có thể sử dụng một số tiêu chí mang tính định lượng. Các tiêu chí này được phân thành các nhóm chỉ tiêu:
1) Tiêu chí đo lường chất lượng cuộc sống: Đó là chỉ tiêu phát triển con người, bao gồm:
• Thu nhập quốc dân tính theo đầu người, biểu thị bằng chỉ số GDP
• Tuổi thọ bình quân đối với nam giới và nữ giới.
• Học vấn biểu thị bằng tỷ lệ mù chữ, tỷ lệ người có trình độ trung học, đại học và trên đại học.
• Tự do trong các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.
• Chất lượng môi trường, mức độ ô nhiễm nặng, vừa và không ô nhiễm.

Môi trường và các tiêu chí phát triển bền vững 1

2) Tiêu chí về tính bên vững sinh thái: Một xã hội được coi là bền vững sinh thái khi:
• Nó bảo tồn hệ sinh thái phụ trợ cuộc sống và đa dạng sinh học.
• Bảo đảm rằng việc sử dụng tài nguyên tái tạo được là bền vững và giảm thiểu việc làm suy thoái tài nguyên không tái tạo được.
• Nằm trong khả năng chịu tải của các hệ sinh thái phụ trợ.