Môi trường và khái niệm về phát triển bền vững

Theo Hội đồng thế giới về môi trường và phát triển thì “Phát triển bển vững là sự phát triển đáp ứng các nhu cầu hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng của các thế hệ tương lai trong đáp ứng các nhu cầu của họ”.
Phát triển bển vững được xem như là phưcrng thuốc để phòng chống tổng hợp các nguy cơ nói trên. Có thể nói rằng, phát triển bền vững là niềm hy vọng của nhân loại trong thế kỷ 21. Ớ từng quốc gia, đã có các chương trình, kế hoạch hành động ở những mức độ khác nhau nhưng đều nhằm đến mục đích bảo vệ môi trường, xúc tiến phát triển bền vững.
Sự bền vững của phát triển kinh tế – xã hội có thể đánh giá được bằng những chỉ tiêu nhất định về kinh tế, tài nguyên thiên nhiên, chất lượng môi trường và tình trạng xã hội.
Về kinh tế: Trong xã hội có sự phát triển bền vững việc đầu tư và phát triển nói chung phải đem lại lợi nhuận, tổng sản phẩm trong nước.

Môi trường và khái niệm về phát triển bền vững 1

Về tài nguyên thiên nhiên: Trong xã hội có phát triển bền vững, tài nguyên không tái tạo được phải sử dụng trong phạm vi khôi phục về số lượng và chất lượng, bằng các con đường tự nhiên và nhân tạo. Các tài nguyên này phải được sử dụng một cách tiết kiệm, hạn chế và được bổ sung thường xuyên bằng các tài nguyên thay thế thiên nhiên hoặc nhân tạo.
Về chất lượng môi trường: Trong xã hội bền vững, môi trường không khí, nước, đất, cảnh quan liên quan đến sức khỏe, tiện nghi, yêu cầu thẩm mỹ, tâm lý của con người nhìn chung không bị các hoạt động của con người làm ô nhiễm; các nguồn phế thải được xử lý, tái chế kịp thời.
Về tình trạng văn hóa – xã hội: Xã hội bền vững phải là một xã hội trong đó phát triển kinh tế phải đi đôi với công bằng xã hội; giáo dục, đào tạo, y tế, phúc lợi xã hội phải được chăm lo, các giá trị văn hóa, đạo đức của dân tộc và cộng đồng phải được bảo vệ và phát huy.
Những chỉ tiêu nói trên cũng là những điều kiện cần và đủ để đảm bảo sự bền vững trong phát triển bền vững của xã hội. Nếu thiếu một trong bốn điều kiện trên thì sự phát triển sẽ đứng trước nguy cơ “mất bền vững”.