Những tiếp cận đối với phát triển bền vững

a) Tiếp cận mang tính đạo đức:
– Dựa trên định luật Pareto về sự cải thiện tối ưu. Đó là đòi hỏi sao cho “khi phát triển ít nhất là có một người có cuộc sống khá lên nhưng không ai bị tồi đi”.
– Đề cập đến nguyên tắc đền bù do tổn hại môi trường.
– Đề cập đến nguyên tắc ra quyết định sao cho mọi thể chế xã hội là nhằm làm tăng phúc lợi xã hội đối với tất cả mọi người.
– Đề cập đến sự trợ giúp tài chính đối với các nước nghèo.
– Lợi ích lâu dài sẽ thay thế cho lợi ích trước mắt.
– Thay đổi thói quen sử dụng tài nguyên quá mức và không tính tới khả năng cạn kiệt trong tương lai.
– Thế hệ hiện nay phải có trách nhiệm trước thế hệ tương lai đối với việc sử dụng tài nguyên và đảm bảo môi trường trong sạch. Nếu trái lại, thế hệ hiện nay sẽ phải tuân theo nguyên tắc đền bù thiệt hại.
– Phát triển tiến bộ khoa học kỹ thuật để thay thế cho việc sử dụng các tài nguyên không tái tạo và để tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên.
– Quyền con người được hưởng giá trị tinh thần do thiên nhiên mang lại.
b) Tiếp cận kinh tế:
Theo tạp chí Young (1990) có 4 triển vọng kinh tế của phát triển bền vững là:
– Tăng trưởng bền vững kinh tế được xác định bằng lượng hàng hóa cực đại có thể tiêu thụ mà không làm giảm đi giá trị của tài sản vốn:
Tài sản vốn = Tài sản tạo nên + Tài sản tự nhiên + Chất lượng môi trường.
– Sử dụng tài nguyên tái tạo theo phương thức sao cho chất lượng cuộc sống là hàm số đồng biến với chất lượng môi trưòng.
– Sử dụng tài nguyên không tái tạo sao cho giá trị thực của tổng lượng tài nguyên không tái tạo không bị suy giảm theo thời gian.
– Đảm bảo trạng thái vững bền của kinh tế. Tăng trưởng kinh tế nên giữ ở mức “Zero” vì khả năng vật chất của trái đất là có hạn, không thể cung cấp nguyên liệu cho sản xuất và chứa đựng chất thải của sản xuất một cách vô hạn. Khi ra các quyết định về kinh tế cần dựa trên nguyên tắc đảm bảo tính bền vững, theo chiến lược về “Tiêu chuẩn an toàn tối thiểu” nhằm ngăn ngừa trước những hiểm họa về môi trường có thể xảy ra.
c) Tiếp cận sinh thái:
Sử dụng và điều chỉnh bản chất tổng thể và năng suất của hệ sinh thái nhằm bảo đảm:
1. Tính hồi phục
2. Năng suất sinh học
3. Tính bền vững.
Xét theo quy mô toàn cầu thì những đe dọa đến sự Phát triển bền vững hiện nay của thế giới là những vấn đề sau đây:
– Suy giảm về chất lượng và số lượng của một số tài nguyên thiên nhiên thiết yếu (như đất, rừng, thủy sản, khoáng sản và các dạng tài nguyên năng lượng). Sự suy thoái này trong các thập kỷ đầu của thế kỷ 21 có khả năng dẫn đến tình trạng thiếu thốn nghiêm trọng về lương thực cho nhân loại. Dân số thế giới đang tiếp tục tăng lên với tốc độ khoảng 1,7%, trong lúc đó, tốc độ tăng trưởng của lương thực chỉ vào khoảng 1%. Nạn thiếu hụt trầm trọng lương thực trên thế giới đã được dự báo từ năm 1970 có khả năng sẽ xảy ra trước hết tại các nước nghèo, đông dân. Vấn để năng lượng trước hết là các nguồn năng lượng phi thương mại như củi, chất đốt, cũng sẽ có tình trạng tương tự.
– Ô nhiễm môi trường sống của con người với tốc độ nhanh, phạm vi lớn hơn trước. Môi trường không khí, nước, đất tại các khu đô thị và khu công nghiệp, ngay cả ở nòng thôn và vùng sản xuất nông nghiệp, vùng ven biển và đại dương ngày càng bị ô nhiễm, ảnh hưởng xấu đến đời sống, sức khỏe cũng như sự sinh tồn của con người và phát triển của các sinh vật khác sống trên trái đất.
– Các biến đổi khí hậu vì trái đất đang bị nóng dần lên do vấn đề hiệu ứng nhà kính làm cho khí hậu toàn cầu thay đổi, mực nước biển sẽ dâng lên, thiên tai thường xuyên đe dọa lên các hoạt động sản xuất cũng như các hoạt động sống nhiều hơn.
– Các khí CFC đang làm thủng lá chắn tầng ozone bảo vệ con người khỏi các tác động nguy hiểm của các bức xạ cực tím.
– Các vấn đề xã hội cấp bách: nạn nghèo đói đang lan tràn tại các nước chậm phát triển. Nạn thất nghiệp như là bóng ma ám ảnh cuộc sống của nhân dân nhiều nước, kể cả những nước phát triển nhất. Sự cách biệt về thu nhập và mức sống của các Quốc gia, cũng như giữa các nhóm người khác nhau trong một nước đang ngày càng lan rộng. Chiến tranh trên nhiều qui mô, nhiều hình thức đang cướp đi hàng ngày sinh mạng của hàng vạn người, tàn phá và hủy diệt hàng nghìn đô thị, làng mạc và những tài nguyên thiên nhiên, tài sản văn hóa vô giá của nhân loại.
Ở Việt Nam, quan niệm về Phát triển bền vững lần đầu tiên được ghi nhận trong bản kế hoạch quốc gia về Môi trường và Phát triển bền vững do Hội đồng Bộ trưởng ban hành ngày 12/06/1991.

Những tiếp cận đối với phát triển bền vững 1

Bản kế hoạch đó cũng đã chỉ rõ mục tiêu cần hướng tói là thỏa mãn những nhu cầu về vật chất, tinh thần và văn hóa cho các thế hệ hiện tại và tương lai. Kế hoạch đã xác định được 7 vấn đề quan trọng:
1. Thành lập cơ quan quản lý môi trường
2. Xây dựng chính sách và pháp luật về môi trường.
3. Thành lập mạng lưới quan trắc môi trường.
4. Lập kế hoạch tổng hợp về sử dụng và phát triển tài nguyên.
5. Xây dựng các chiến lược Phát triển bền vững cho các ngành.
6. Tổ chức đánh giá tác động môi trường.
7. Soạn thảo chiến lược môi trường và Phát triển bền vững.
Bản kế hoạch cũng đã vạch ra 7 chương trình hành động:
1. Quản lý phát triển đô thị và dân số
2. Quản lý tổng hợp các lưu vực
3. Kiểm soát ô nhiễm và chất thải.
4. Quản lý tổng hợp đới bờ
5. Bảo vệ đa dạng sinh học
6. Bảo vệ các vùng đất ngập nước
7. Quản lý các vườn quốc gia và các khu bảo vệ.
Luật bảo vệ môi trường ban hành ngày 10/01/1994 là cơ sở pháp lý vững chắc để bảo vệ môi trường và thực thi sự Phát triển bền vững ở Việt Nam.