Nội dung và phương pháp lập báo cáo ĐTM các dự án đầu tư xây dựng

Đánh giá tác động môi trường phải gắn liền với các dự án đầu tư. các kế hoạch, chính sách phát triển vùng hoặc khu vực. ĐTM là một yêu cầu cần phải có khi xét duyệt một dự án, đồng thời nó là một quá trình liên tục thông qua chu kỳ dự án. Vấn để quan trọng và chủ yếu trong báo cáo ĐTM của một dự án hoặc một cơ sở đang hoạt động là phải phân tích được tất cả các tác động và tác động tiêu cực của dối tượng đối với môi trường. Từ đó đề ra biện pháp thích hợp khống chế những tác động tiêu cực tới môi trường và phải đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường cho toàn khu vực hoạt động (môi trường bên trong cũng như môi trường bên ngoài dự án hoặc một cơ sở công nghiệp).
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng được thực hiện nhằm các mục tiêu chính như sau:
– Phân tích một cách có căn cứ khoa học và dự báo những tác động có lợi và có hại, trực tiếp và gián tiếp, trước mắt và lâu dài của dự án tới môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội.
– Xây dựng và đề xuất các biện pháp tổng hợp để hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng bất lợi nhằm tìm ra những phương án tối ưu vừa hạn chế các tác động có hại, vừa phát huy cao nhất các lợi ích của dự án.
Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng thiết lập các cơ sở khoa học trong việc nghiên cứu môi trường tự nhiên và môi trường kinh tế – xã hội, trên cơ sở đó đánh giá các tác động tích cực cũng như tiêu cực có thể xảy ra, từ đó có thể đưa ra các biện pháp nhằm giảm nhẹ các tác động tiêu cực đó.
Bản báo cáo ĐTM dự án phát triển kinh tế xã hôị bao gồm các nội dung:
– Mô tả dự án.
– Xem xét các điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tại khu vực dự án.
– Xác định các vấn đề môi trường tiềm tàng của dư án.
– Đánh giá các tác động chính của dự án đến môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội của vùng dự án và dự báo xu thế biến đổi của chúng.
– Đề xuất các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án và bảo vệ môi trường khu vực hoạt động của Dự án.
Quá trình phân tích ĐTM là một quá trình liên tục, quan hệ chặt chẽ với chu kỳ dự án. Các số liệu, kết quả về ĐTM có ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định thực hiện dự án.