Phương pháp đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của một dự án phát triển kinh tế xã hội thường được lập trên cơ sở các phương pháp sau đây:
1. Phương pháp thống kê. Phương pháp này nhằm thu thập và xử lý các số liệu khí tượng thuỷ văn, kinh tế, xã hội tại khu vực thực hiện dự án.
2. Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm: nhằm xác định các thông số về hiện trạng chất lượng môi trường không khí, môi trường nước, đất, tiếng ồn tại khu vực công trình xây dựng.
3. Phương pháp đánh giá nhanh trên cơ sở hệ số ô nhiễm do tổ chức Y tế thế giới thiết lập nhằm ước tính tải lượng các chất ô nhiễm từ các hoạt động của Dự án.
4. Phương pháp điều tra xã hội học được sử dụng trong quá trình phỏng vấn lãnh đạo và nhân dân địa phương ở nơi thực hiện ĐTM.
5. Phương pháp so sánh dùng để đánh giá các tác động trên cơ sở các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam.
6. Phương pháp chập bản đồ môi trường. Phương pháp này sử dụng những bản đồ thể hiện những đặc trưng môi trường trong khu vực nghiên cứu vẽ trên giấy trong suốt. Mỗi bản đồ diễn tả những khu vực địa lý với những đặc trưng môi trường đã xác định được qua tài liệu điều tra cơ bản. Thuộc tính của đặc trưng môi trường được biểu thị bằng cấp độ (màu sắc đậm nhạt khác nhau).
7. Phương pháp ma trận môi trường. Phương pháp phối hợp liệt kê các hành động của hoạt động phát triển với liệt kê những nhân tố môi trường có thể bị tác động vào một ma trận. Hoạt động liệt kê trên trục hoành, nhân tố (thành phần) môi trường được liệt kê trên trục tung, hoặc ngược lại. Cách này cho phép xem xét các quan hệ nhân – quả của những tác động khác nhau một cách đồng thời. Thông thường việc xem xét chung dựa trên sự đánh giá định lượng của các tác động riêng lẻ đối với tùng nhân tố. Phương pháp ma trận được sử dụng cụ thể bằng:
– Ma trận đơn giản. Đối với ma trận này trục hoành ghi các nhân tố môi trường và trục tung ghi các hoạt động của dự án. Hành động nào có tác động đến môi trường thì được đánh giá ở các mức độ tích cực, tiêu cực, rất tiêu cực hoặc không rõ. Ví dụ xem xét các yếu tố tác động môi trường của một dự án xây dựng trạm xử lý nước thải theo phương pháp ma trận được nêu trong bảng 2. 4.
– Ma trận có định lượng. Trên các ô của ma trận không chỉ ghi có hay không có tác động mà phải ghi mức độ và tầm quan trọng của tác động. Tầm quan trọng của các nhân tố môi trường đối với từng hoạt động phát triển được xác định bằng cách lấy ý kiến các chuyên gia dựa theo ma trận tương tác giữa các nhân tố môi trường với nhau.
8. Phương pháp mô hình lioá. Theo phương pháp này, trước hết phải có mô tả thích hợp về hoạt động, trình tự diễn biến của các hành động đó. Tiếp đó là thành lập những quan hệ định lượng giữa các hành động đó đối với các nhân tố môi trường cũng như giữa các nhân tố môi trường với nhau. Trên cơ sở những sự chuẩn bị đó, xây dựng mô hình toán học chung cho toàn bộ hoạt động phản ánh cấu trúc và mối quan hệ trong mô hình. Mô hình cho phép dự báo các diễn biến có thể xảy ra của môi trường lựa chọn và các chiến thuật, các phương án khác nhau để đưa môi trường về trạng thái tối ưu và dự báo tình trạng của môi trường tại những thời điểm và trong những điều kiện khác nhau của hoạt động. Phương pháp mô hình hoá sử dụng để đánh giá mức độ và phạm vi ô nhiễm không khí, nước và động thái nước dưới đất khu vực dự án.
9. Phương pháp phân tích chi phí – lợi ích mở rộng. Phương pháp này sử dụng các kết quả phân tích, đánh giá tầc động môi trường mà các phương pháp giớ thiệu trên đem lại, từ đó đi sâu về mặt kinh tế, tiến thêm một bước so sánh những lợi ích mà việc thực hiện hoạt động sẽ gây ra. Lợi ích chi phí ở đây hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm cả chi phí lợi ích về môi trường, vì vậy được gọi là phân tích lợi ích – chi phí mở rộng.