Thẻ: hoạt động xây dựng

Bảo vệ môi trường trong hoạt động xây dựng

Lý thuyết xây dựng
hoạt động xây dựng tạo nên những tác động tiêu cực đối với môi trường như đã nêu. Quá trình xây dựng tuy diễn ra trong một thời gian nhất định nhưng nó gây nên ô nhiễm môi trường với cường độ lớn. Điều 40 của Luật Bảo vệ môi trường 2005 quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động xây dựng. Các biện pháp đó là:1. quy hoạch xây dựng phải tuân thủ tiêu chuẩn và yêu cầu về bảo vệ môi trường.2. Việc thi công công trình xây dựng phải bảo đảm các yêu cầu bảo vệ môi trường sau đây:Công trình xây dựng trong khu dân cư phải có biện phá