Tiêu chuẩn chất lượng môi trường không khí

Do hậu quả của sự ô nhiễm môi trường không khí trên toàn cầu ngày càng nghiêm trọng gây tác hại lớn đến sức khoẻ con người, tàn phá thực vật và động vật, gây thiệt hại lớn về kinh tế và xã hội, cho nên vấn đề đánh giá chất lượng môi trường không khí đã trở thành một lĩnh vực khoa học có tầm quan trọng lớn lao.
Tiêu chuẩn chất lượng môi trường không khí bao gồm: tiêu chuẩn chất lượng môi trường không khí xung quanh (nhà máy, xí nghiệp…) và tiêu chuẩn chất lượng nguồn thải (ống khói, ống xả….).
Tiêu chuẩn chất lượng môi trường không khí là cơ sở pháp lý để Nhà nước và nhân dân kiểm tra, kiểm soát môi trường, đánh giá, xử lý các vi phạm làm ô nhiễm môi trường. Tất cả các cơ sở sản xuất, các nguồn thải bụi và khí độc hại đều phải thoả mãn cả hai tiêu chuẩn nêu ở trên.
Mức độ trong sạch của môi trường không khí được đánh giá bằng nồng độ chất độc hại chứa trong một đơn vị thể tích hay đơn vị trọng lượng không khí (mg/m3, PPm…).
Người ta phân ra nồng độ cực đại từng lần (đo 10 -T 20 phút), nồng độ trung bình 1 giờ, 8 giờ, trung bình ngày, tháng, năm.
Trị số nồng độ cực đại cho phép đó là nồng độ lớn nhất của chất độc hại trong không khí mà không gây tác hại đối với con người. Trong bảng 3.2 giới thiệu một số giới hạn nồng độ chất độc hại theo tiêu chuẩn Môi trường không khí Việt Nam (TCVN) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh và nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại còn được thể hiện trong các tiêu chuẩn TCVN 5937:2005 – Chất lượng không khí – Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh, TCVN 5938:2005 – Chất lượng không khí- Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh.
Để ngăn ngừa và giảm tối đa sự ô nhiễm môi trường không khí người ta đã đưa ra các tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất độc hại (xem bảng 3.3). Đó là trị số mà chất độc hại phát ra từ nguồn đó (và kể cả phối hợp với các nguồn khác), khuếch tán vào không khí sẽ không làm vượt quá giới hạn nồng độ cho phép đối với khu dân cư.